Selasa, 03 Mei 2011

0001 Atur Pambuka

free counters





Jakarta 4 Mei  2011.
Adik-adik, Mas/Kakang & Mbak/Yu, Bapak & Ibu, Pak Lik & Bulik, Pak Puh & Bu Puh, Mbah/Eyang Kakung & Mbah/Eyang Putri.
Budaya wayang utaminipun wayang kulit (ringgit wacucal) puniko sampun dados kagunganipun sadaya bangsa ing saindenging bumi.
PBB (UNESCO) sampun anetepaken bilih budaya wayang  saestu dados budaya Nusantara.
Kita, ingkang amarisi budaya punika, malah kathah ingkang mboten mangertosi bab puniko.
..
Situs PrabuWayang puniko sampun monumental. Dados pandom paraning sok sintena ingkang kapengin anyumerepi kabudayan Jawi, utaminipun ringgit. Pangripto matur gunging panuwun dateng panjenenganipun Mas Pranowo Budi Sulistyo,Mas Edy Listanto lan sanesipun ingkang amurwani lan angembani blog kasebat..
Blog  Sejuta Wayang mendet referensi saking blog Prabuwayang lan ugi saking blog sanesipun,upaminipun jamansemana.blogspot.com/. mugi mboten ndadosaken kirang renaning penggalih, jer tujuanipun sami, nguri-uri lan ambiwaraken kabudayan Jawi ing saindenging bumi.
Sejuta wayang  mugi saged dados bokor ingkang saged nampi alamat sejuta file cariyos wayang
Yen satunggal lampahan ringgit ngantos 30 file utawi langkung, mboten wande sejuta file puniko saged kadumugen, candakipun, sejuta lampahan ugi bade kaleksanan ing tembe wingkingipun.
Budaya wayang mboten namung kados ingkang katingal utawi ingkang kamirengaken ing radio/kaset kemawon, nanging ugi wonten gandeng cenengipun kaliyan uba rampe ingkang kabetahaken, upaminipun:
1. industri gamelan / gangsa. Sarancak gangsa ingkang sae, saged langkung  Rp. 1 milyar reginipun.
2. industri tatah/sungging wayang kulit. Satunggal wayang saged atusan ewu rupiah reginipun.
3. industri topeng lan ageman/asesoris wayang
4. industri tari
5. industri wiraswara/sinden   lsp.
Kaleresan pangripta punika tiyang Jawi (Timur). Ing saderengipun ugi mboten saged basa krama(madyo/inggil). Enggal sekedik nyinaoni basa Jawi.. Caranipun: langganan majalah Jaya Baya lan Panyebar Semangat ingkang kasebaraken ing tlatah Jawa Timur.. Saking ngriku angsal tembung lan ukara basa Jawi utawi basa krama
Maos blog PrabuWayang ingkang sae puniko lajeng kadereng kapingin ndamel blog piyambak, ingkang tujuanipun ugi tumut nguri-uri lang angrembaka budaya wayang.
Kangge anggampilaken para 'browser' anggenipun angunduh/download, kulo aturi mriksani / maos cara-cara ingkang sampun kulo cak-aken naliko angunduh 'file' puniko.
Kagem panjenengan ingkang kagungan kaset lami ugi wonten caranipun ngresiki kaset ingkang sampun kotor/jamuren.
Menawi sampun kagungan blog, panjenengan saged angunggah/upload isining kaset lami puniko. Tamtu ing mangkenipun katah ingkang angunduh.
Ing ngriki ugi kaserat alamat wayang ingkang bade kakersakkaken.  Alamat puniko namung anggampilaken angunduh, saengga cepet sarta angirangi prabeyo kangge angunduh/download.
Sadaya ingkang kulo aturaken puniko saged kaumpamekaken pasinaon ingkang tanpa beya.alias gratis.
Monggo kula aturi angunduh/download alamat ingkang kakersakkaken kanti gratis lan bebas beaya.
File ingkang dipun 'password' kulo aturi  mbikak piyambak.
Ingkang kersa maringi alamat ingkang dereng wonten ing mriki, kulo aturaken matur nuwun ing saderengipun.
Alamat puniko sasampunipun kulo teliti, anunten kulo sisipaken ing blog puniko.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bab donatur (Yen mboten perlu, bab puniko saged dipun langkungi kemawon)
Ing Indonesia (Nuswantara) , anampi sumbangan puniko dereng dados budaya masyarakat umum.
Dene ing manca nagari, karya tulis angsal pahargyan arupi sumbangan (donatur).
Tamtu kemawon Karya tulis puniko ingkang maedahi kangge bebrayan ageng (masyarakat)
Gandeng saking puniko, sampun dados kuciwaning penggalih yen pangripto ugi ambikak bokor donatur kangge sumbangan puniko.
Sok sintena kemawon ingkang kersa nambah isining bokor puniko, bade kaserat ing daftar donatur, lan pangripto angaturi genging panuwun.
Sanadyan mbokmenawi puniko saru ing wawasan, nanging sarutama, (nami panah Arjuna ingkang saged mblejedi/ angudari angkaraning Batari Durgo)
Sanadyan sampun dipun teliti kanti njinggleng rinten dalu, tamtu pandameling blog puniko taksih katah kekiranganipun. Ugi kathah kalepatan ingkang mboten kasengaja awit saking kiranging pangertosan pangripto. Saking puniko, pangripto nampi kritik lan saran saking panjenengan sadaya. Kritik awon bade dipun tampi, punopo malih kritik ingkang sae, inggih puniko ingkang saged nambah wawasan lan murakabi dateng kita sadaya.
Nuwun.

0002. Bab donatur (Yen mboten perlu, bab puniko saged dipun langkungi kemawon).

Ing Indonesia  , anampi sumbangan puniko dereng dados budaya masyarakat umum.
Dene ing manca nagari, karya tulis angsal pahargyan arupi sumbangan (donatur).
Tamtu kemawon Karya tulis puniko ingkang maedahi kangge bebrayan ageng (masyarakat)
Gandeng saking puniko, sampun dados kuciwaning penggalih yen pangripto ugi ambikak bokor donatur kangge sumbangan puniko.
Sok sintena kemawon ingkang kersa nambah isining bokor puniko, bade kaserat ing daftar donatur, lan pangripto angaturi genging panuwun.
Sanadyan mbokmenawi puniko saru ing wawasan, nanging sarutama, (nami panah Arjuna ingkang saged mblejedi/ angudari angkaraning Batari Durgo)
Nuwun.

Bokor donatur
Mugi kakintunaken dateng Rekening BNI
No Rek : 0153334267  a/n  moedjiati
(moedjiati puniko ibunipun lare-lare kulo)

Nomor    Keterangan
1. 
2.
3.
4.
5.

0003. DAP (Dowload Accelleration Plus) free PRASARANA UTAMA untuk download


Peringatan !!!!
Selalu menampilkan tampilan Google yang resmi.
Dan pilih daftar teratas atau nomor dua dari atas untuk menghindari jebakan situs yang tidak resmi.
+++++++++++++++++++++++++++++
Perhatian: download menggunakan Google Chrom dapat langsung 8 file sekaligus dengan kecepatan download masing2 file  sekitar 15 KB/s. 
+++++++++++++++++++++++++++++
Speedbit dowloader adalah free software resmi yang dapat didownload kapan saja.
Untuk download file, anda perlu menginstall software ini.
Install lama, kadang-kadang ada sedikit error. Bila ini terjadi, maka sebaiknya anda install versi terbaru.
Untuk itu, software lama dihapus dulu.
caranya ??????

HAPUS  SPEEDBIT DOWNLOADER  ( Pada Windows 7 )
 1. Click  START
 2. Click  CONTROL PANEL
 3. Click  Programs
 4. Pada  Programs and Features,  pilih Uninstall a program
Tampil tulisan  Uninstall or change a program
Pilih  Download Accelerator Plus (DAP) dan click 2 kali.
Tampil tulisan   We are here to help !
Dan  dikiri bawah ada tulisan  Continue Uninstall.
 1. Click pada  Continue Uninstall
Tampil tulisan  Select Uninstall Method
Dibawahnya  ada titik  pada Automatic, yang berarti akan dilakukan proses uninstall secara otomatis.
 1. Click   Next
 2. Click   Finish
Kemudian tampil pesan dari   Speedbit. Lewati saja. (atau click X)
 1. Tampil  tulisan  Remove Shared Component
Click  No to All
Terjadi proses penghapusan  dengan Performe Uninstall.
Tunggu sampai proses selesai. (Sampai baris terisi penuh )
 1. Click  OK  pada  tampilan  tulisan Uninstal.
Computer di boot ulang.
Setelah hidup lagi,  ubah tanggal  di computer (dimundurkan), misalnya tanggal 20 januari 2011, ganti dengan tanggal  5 Januari 2011.
 • * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Install DAP  baru
1.       Masuk pada Google, Tulis DAP, dan click.
2.       Pilih Download Accelerator Plus (DAP)
3.       Pilih Download Free
4.       Pada tampilan Brothersoft pilih (click) Download Now
5.       Pada tampilan berikutnya Pilih  (Click) Save.
6.       Pilih folder di D atau E atau yang lain, dan click
7.       Tunggu  proses  download ( agak lama, beberapa menit  )
 • * * * * * * * * * * * * *
Mengaktifkan DAP
 • * * * * * * * * * * * * *
 • 1.  Click dap95_bros  pada folder tempat merekamnya tadi
 • 2. Click  Next  pada Download Accelerator Plus (yang sudah dipilihi
 • Full Installation
 • Install DAP
 • Make DAP . . .
 • Enable Unsp. . .
3. Click I Accept pada license Agreement
4. Click Next pada Free SpeedBit Downloader
5 . Click Next pada Choose language
Tunggu  proses  Install .
6.  Pilih Free Version , dan click Next
7. Tulis email anda pada Become SpeedBits Registered User
8. kemudian click Next
9. Pilih  keduanya (SpeedBit Video Acc. . .  dan
                                 SpeedUpMyPC2010
     Kemudian click Next
Tunggu proses sebentar beberapa menit  ( 2 menit)
Proses selesai,  click Finish

DAP installation completed. Your downloads just got faster

Selesai
Ada tambahan untuk Speedbit Video Accelerator untuk memasukkan systemnya ke computer
Click Yes
Kemudian Next à I accept  à Next  à Next
Pada tampilan berikutnya, pilih SpeedBit Video Accelerator (Free version)
(Jangan pilih SpeedBit Video Accelerator Premium karena harus bayar uang)
Kemudian Next
Click Finish  untuk mengakhiri.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Catatan
Speedbit ini setelah  digunakan terus menerus (lebih dari 10 G byte) biasanya mulai dikurangi, artinya jika sebelumnya bisa sekaligus download 4 file, kemudian menjadi hanya 3 file saja,  selanjutnya 2 file saja, dan akhirnya hanya 1 file saja setiap kali download.
 •  *       **  *
Ada pertanyaan ?

0004. Install Winamp , software untuk audio dan video.


Peringatan !!!!
Selalu menampilkan tampilan Google yang resmi.
Dan pilih daftar teratas atau nomor dua dari atas untuk menghindari jebakan situs yang tidak resmi.
Winamp adalah software untuk menjalankan  audio dan video file.
Jika pada komputer anda sudah terinstall winamp, maka lewati saja bab ini.

Untuk install winamp, anda perlu membuka browser Google.
Tulis winamp, maka dibaris atas (sekarang tgl 13 April 2011) akan tampil daftar alamat seperti dibawah ini.
(anda boleh mencoba atau langsung  klik saja <title> dibawah ini, kemudian klik link yang ditampilkan dibawahnya.
Ini adalah situs resmi dan bukan aspal.
Setelah tampil , maka klik saja FREE DOWNLOAD
Tunggu sebentar, sampai tampilan save, dan klik save
 Tunggu sampai download complete.
Kemudian klik hasilnya pada folder tersebut. atau langsung klik pada folder DAP.

Ada pertanyaan ?
tulis saja ke email:  mintorogo.pribadi@gmail.com


<title>Download Winamp Media Player - Free MP3, Video, and Music ...

 - [ Terjemahkan laman ini ]
Download the free customizable Winamp media player that plays mp3 + other audio files, video files, mp4 + ipod video files, syncs your iPod, subscribes to ...
www.winamp.com/media-player/

0005. SpeedBit Video Accelerator free


Peringatan !!!!
Selalu menampilkan tampilan Google yang resmi.
Dan pilih daftar teratas atau nomor dua dari atas untuk menghindari jebakan situs yang tidak resmi.

Setelah anda memiliki DAP (Download Acelerator Plus) maka anda perlu mendownload SpeedBit Video Accelerator..
Software ini digunakan untuk mempercepat tampilan video dsri internet.
Anda dapat menikmati tayangan wayang kulit/orang langsung dari Youtube dengan lebih baik setelah software tersebut diinstall..
Caranya:
Tampilkan Google --> tulis  download SpeedBit Video Accelerator -->pilih daftar teratas -->>
pilih Free Video Accelerator for YouTube  3.2 -->> click download
-->> simpan(save) pada folder anda -->> Tunggu sampai proses selesai.
Setelah selesai click software ini pada folder tersebut. Maka software telah terinstall.

Atau klik tulisan dibawah ini, kemudian klik linknya.

Ada pertanyaan ?
Tulis ke email : mintorogo.pribadi@gmail.com

Get Free Video Accelerator for YouTube today and speed up the world of internet videos. Download. SpeedBit Video Accelerator Premium: ...
www.videoaccelerator.com/download/

Download SpeedBit Video Accelerator - Watch web videos smoothly ...

 - [ Terjemahkan laman ini ]

0006. YouTube Downloader free

 Peringatan !!!!
Selalu menampilkan tampilan Google yang resmi.
Dan pilih daftar teratas atau nomor dua dari atas untuk menghindari jebakan situs yang tidak resmi.

Untuk mendownload file YouTube, anda harus install YouTube Downloader
Caranya:
Tampilkan Google
Tulis YouTube Downloader  -->> pilih daftar teratas.
Tampilannya seperti ini: (hanya sebagian saja, tidak ditampilkan secara utuh)
1. click DOWNLOAD NOV pada kotak disebelah kanan. Tunggu sebentar . . . .
2. Pada tampilan berikutnya, click DOWNLOAD NOV pada kotak disebelah bawah.
dan selanjutnya ikuti petunjuk disitu.

Atau klik dibawah ini, dilanjutkan link dibawahnya

YouTube Downloader. Free Download Videos or MP3 From YouTube ...

 - [ Terjemahkan laman ini ]
YouTube Downloader is The Software Which is One Of The Easiest Ways To Capture Videos You Like From Any Video Site and Save Them in Suitable Formats on Your ...
www.youtubedownloader.org/








Latest Version: 2.7.2
Size: 4.4 MB
Released: April 8, 2011
Licence: Freeware
Trial period: Unlimited
Supported Sites
F.A.Q.
Help
Download Sites
Report a Problem

Share |

Guaranteed
BienneSoft guarantees that YouTube Downloader is 100% CLEAN, which means it does not contain any form of malware, including but not limited to: spyware, viruses, trojans and backdoors.







YouTube Downloader
Software to download and convert YouTube video.

 What is YouTube Downloader?
YouTube Downloader is software that allows you to download videos from YouTube, Facebook, Google Video, Yahoo Video, and many others and convert them to other video formats.
The program is easy to use, just specify the URL for the video you want to download and click the Ok button!
It also allows you to convert downloaded videos for Ipod, Iphone, PSP, Cell Phone, Windows Media, XVid and MP3.
You can use YouTube Downloader to download the videos of your choice from home, at the office or in school.
Download YouTube Downloader now and get started downloading your favorite videos from YouTube.
Enjoy!
Download YouTube Downloader from CNET Download.com!


YouTube Downloader is FREE!
You may use it as long as you wish, with no registration required.

Tampilan berikutnya:

YouTube Downloader









0007. FORMAT FACTORY free software untuk merubah jadi AVI., MP3, dll.

 Peringatan !!!!
Selalu menampilkan tampilan Google yang resmi.
Dan pilih daftar teratas atau nomor dua dari atas untuk menghindari jebakan situs yang tidak resmi.

Format download video umumnya berbentuk MP4.
Format ini bisa dijalankan di komputer, tetapi  sering tak jalan pada CD/DVD player.
Karenanya format ini harus dirubah dalam format .AVI yang bisa dijalankan di CD/DVD player.
Download FormatFactory dibawah ini.
Klik tulisan dibawah ini, kemudian klik link dibawahnya.
dan pilh download dstnya.

Ada pertanyaan ?
Tulis ke email : mintorogo.pribadi@gmail.com


Format Factory is a multifunctional media converter. Provides functions below: All to MP4/3GP/MPG/AVI/WMV/FLV/SWF. All to MP3/WMA/AMR/OGG/AAC/WAV. ...
www.formatoz.com

Format Factory - Free media file format converter

 - [ Terjemahkan laman ini ]

0008. EDITING menulis judul dengan benar untuk rekaman/ burning CD/DVD

Setelah download, pada harddisk, anda bisa coba mendengarkan/melihat  hasil download yang telah dirubah menjadi format AVI. 
Biasanya lancar2 saja.
Antara rekaman bab 1,2,3 dst lancar dan tak bermasalah.
Tetapi setelah nanti direkam pada harddisk, baru ada masalah yaitu misalnya :
1. Kresno Duta 
2. KrEsno Duta 
3. KresNO Duta   dst

11. Kresno DUTA
12. KRESNO Duta
13. Kresno DutO dst

21. Kresno Duta
22. Kresno Duta
23. Kresno Duta  dst
 Setelah direkam di CD/DVD , urutannya akan menjadi

1. Kresno Duta
11. Kresno DUTA
12. KRESNO Duta
13. Kresno DutO   dst, kemudian
2. KrEsno Duta
21. Kresno Duta
22. Kresno Duta 
23. Kresno Duta   dst., kemudian
3. KresNO Duta
31. Kresno Duta
32. Kresno Duta
33. Kresno Duta   dst

Morat-marit khan ?
Kalau sudah direkam (burning) pada CD / DVD ya tidak bisa dibetulkan lagi.
Perbaikan hanya bisa dilakukan waktu masih di hardisk
Caranya :
RENAME menjadi:
01. Kresno Duta
02. Kresno Duta
03. Kresno Duta
04. Kresno Duta
05. Kresno Duta
06. Kresno Duta
07. Kresno Duta
08. Kresno Duta
09. Kresno Duta
10. Kresno Duta
11. Kresno Duta
12. Kresno Duta
13. Kresno Duta
14. Kresno Duta
15. Kresno Duta   dst

Maka rekaman anda pada CD/DVD nanti akan sesuai dengan yang seharusnya.
Ada pertanyaan ?
Tulis ke email :  mintorogo.pribadi@gmail.com

0009. NERO BURNING Software untuk merekam / burning pada CD / DVD

Peringatan !!!!
Selalu menampilkan tampilan Google yang resmi.
Dan pilih daftar teratas atau nomor dua dari atas untuk menghindari jebakan situs yang tidak resmi.

Software ini adalah software yang tidak gratis
Walaupun demikian, anda boleh mencobanya sampai batas waktu satu bulan.
Setelah satu bulan tidak bisa diaktifkan lagi.
Terpaksa harus mengulangi download software ini lagi.
Caranya
1. Tampilkan Google (selalu tampilkan ini, jangan yang lain ).
2. Tulis NERO
3. Pilih yang alamatnya nero.com (paling atas)
tampilannya (dari daftar saja, bukan dari tampilan sebenarnya)

Cara lain: klik tulisan dibawah ini, kemudian klik link dibawahnya.
Kemudian click (pilih) Free Trial Version .
Ini asli karena dari www.nero.com
Selanjutnya, ikuti petunjuk download.
Setelah itu install dengancara click pada folder tempat merekamnya.
Pelajari selengkapnya

Ada pertanyaan?
Tulis email ke mintorogo.pribadi@gmail.com


Nero - CD DVD Burning, Video Editing Software, Backup Software ...
 - 22:54 - [ Terjemahkan laman ini ]
Nero 10 Platinum HD Multimedia Software - The Leading CD Burning and DVD Burning Software includes video editing software, HD Playback, and backup software.
www.nero.com/ - Tembolok - Mirip



.

0010. Proses download

Jika anda belum pernah melakukan download, maka dapat mulai dengan :
1. Baca  file  0015.dst
2. Pilih ddaftar nama yang akan didownload
Untuk merekam MP3 :cukup click alamat dan tunggu beberapa detik/menit (untuk 4share.com), tunggu saja  angka turun terus sampai habis dan click
Secara otomatis DAP akan membantu proses download tersebut agar bisa lebih cepat
Untuk komputer dengan transfer download cepat (sekitar 100 kb/s atau lebih), anda bisa langsung download sampai maksimal 4 file sekaligus. Jangan lebih, sebab file ke 5 akan cacat, tak berguna
Pokoknya  sekali download hanya bisa maksimal 4 file sekaligus.
Untuk yang lebih lambat ya 3 atau 2 file sekaligus
Yang aksesnya (modem) lambat (antara 10 s/d 1 kb/s), ya hanya bisa 1 file saja
Setelah selesai, bisa download lagi.  (Bisa diatur agar setiap selesai satu file, diganti dengan 1 file untuk didownload)

B. Download file video misalnya pada Youtube
1. Aktifkan Youtube downloader
2. Pilih (click) isian Download a video from You Tube or other video site
3. Copy alamat file yang tertulis pada blog dan letakkan pada isian diatas
4. Pada isian dibawahnya (tempat save file) pilhlah folder tempat perekaman.
Folder ini akan menjadi tempat perekaman selanjutnya, dan tak perlu diubah jika tak perlu.
5. click Download
6. Tunggu sebentar, sampai ada tampilan baru dan click save

Ada pertanyaan ?
Tulis email mintorogo.pribadi@gmail.com

0011. Pemeriksaan hasil download dan editing

1. Pemeriksaan.
 File hasil download tidak selalu baik.
Untuk check hasilnya, jalankan (klik) file tersebut.
File yang baik akan berjalan lancar pada winamp.
Jika tidak lancar, maka harus download ulang.
File yang baik diklik akan tampil ditrack awal winamp dan kemudian langsung klik dibagian akhir tracknya.

2. Editing
Yang di edit hanya namanya saja.
Nama yang panjang misalnya
1. Mbangun Taman Maerokoco.MP4, sebaiknya diubah dan disingkat menjadi
01.Maerokoco
02.Maerokoco
.. . .
09.Maerokoco
10.Maerokoco
.dstnya. tanpa .MP4
Cara ini adalah untuk persiapan bila nanti akan direkam pada CD / DVD

Ada pertanyaan?
Tulis ke  mintorogo.pribadi@gmail.com

0012. Format Factory untuk merubah menjadi file ,AVI.atau MP3

Sekarang, setelah file video yang MP4 itu selesai diperbaiki namanya, maka anda dapat mengubahnya menjadi format AVI (video) atau MP3 (audio)
caranya:
Klik icon Format Factory
AVI
klik Video pada tampilan sebelah kiri atas..
Klik All to Avi.
Untuk input
klik  Add file dikanan atas
Pada File name, pilih/klik  file yang akan dikonversi ke avi
klik open, maka akan tampil semua nama file yang akan dikonversi
Jika ada file yang tak perlu, ya di delete saja.
Untuk Output
klik browse dan pilih/tentukan folder untuk output --> ok
Kemudian klik OK yang ada dikanan atas
Nah tampil lagi Format Factory
Tekan Start untuk menjalankannnya.
Tunggu sampai complete.
Maka pada folder output telah ada file AVI anda.
Jika ada yang tidak bisa dirubah ke format AVI, maka harus ulangi download file tsb.

MP3
Caranya sama dengan diatas.
Klik Audio dibagian kiri (ada diatas atau dibawah)
Klik  All to MP3
Selanjutnya caranya sama

Ada pertanyaan ?
Tulis ke email : mintorogo.pribadi@gmail.com

0013. NERO burning.untuk merekam pada CD/DVD

Burning (perekaman) pada CD/DVD adalah pekerjaan yang riskan, dalam arti mudah rusak karena gangguan kecil.
Untuk hal tersebut maka anda harus menghentikan semua aktivitas yang dilakukan komputer yaitu:
Print, Scan, Copy/Paste, Download, Upload, Winamp, dll yang berhubungan dengan aktivitas komputer anda.
Kemudian anda harus memastikan bahwa selama 10 s/d 15 menit (selama proses burning) tak terjadi pemadaman listrik.
Jika terjadi hal tersebut diatas, maka CD/DVD anda akan rusak dan tak dapat diperbaiki lagi.
Peralatan
Untuk perekaman ini anda harus memiliki CD/DVD writer
Jumper dibelakangnya diset pada slave  , biasanya dibagian paling kanan (tergantung merk CD/DVD writer itu).
CD/DVD
Pilih CD/DVD yang berkwalitas (agak mahal)
Masukkan pada alat CD/DVD writer.
Proses:
1.Klik icon Nero.
2.Tampil gambar garis lenggak-lenggok keatas.
3.Klik X dipojok kanan atas.(dimatikan)
Tampil Welcome to Nero StartSmart
4.Klik Data pada menu disebelah atas
5.Klik Burn and Copy Data.
Tunggu sebentar sampai tampilan berikut.
6.Klik Data CD atau Data DVD
7.Pada tampilan berikutnya anda bisa copy/paste semua data.AVI yang akan di burn.
Dibagian bawah akan tampak jumlah MB tersebut.
Untuk CD umumnya sampai batas 650 MB
Untuk DVD batas maksimum adalah 4400 MB
Lebih dari itu proses burning akan dibatalkan.
Jadi anda harus men delete sebagian data.
(delete disini hanya menghapus daftar saja, bukan menghapus file di harddisk anda)
8. klik panah kecil disebelah kiri.
Itu adalah pengaturan, yang dapat anda pelajari dilain waktu.
9.klik Next pada pojok kanan bawah.
10. Pada Disc name, tulis nama misalnya Kresno Duto, maksimal 15 huruf.
11. Number copies tulis 1. Jika 2 atau 3 berarti dicopy 2 atau 3 kali.
12.pilih Verify data, sebab ini akan menjamin penulisan lebih akurat.
Jangan pilih allow files. . .  sebab akan mengurangi kwalitas rekaman data.
13.Klik panah kecil disebelah kiri.
Pilih speed maximum: 16X,12X,8X dll.
Perekaman dengan 8X lebih baik dari 16X tetapi prosesnya lambat.
14.Pilih Write, jangan pilih simulation, karena bukan untuk simulasi.
15. Periksa sekali lagi, jika anda tak yakin ya tekan Back untuk kembali kesebelumnya.
16.Jika anda sudah yakin benar,barulah klik Burn
Tunggu sampai proses complete, yang ditandai dengan alat CD/DVD writer secara otomatis mengeluarkan CD/DVD anda.
17. Proses selesai anda diminta Save, pilih No saja.
Setelah itu X dan X saja untuk menutup software ini.

Ada pertanyaan?

0014 Membuat blog baru


Peringatan !!!!
Selalu menampilkan tampilan Google yang resmi.
Dan pilih daftar teratas atau nomor dua dari atas untuk menghindari jebakan situs yang tidak resmi.

. . . . . . . . . . . . . .
Membuat blog baru bukan hal yang sulit.
Sebelum membuat blog baru, anda harus memiliki email dari google.

Saran:
Sebaiknya anda membuat email baru untuk setiap blog yang anda buat.
Ini untuk memudahkan monitoring blog blog tersebut.
* * * * * * * * *
Cara membuat email
(Siapkan kertas tulis untuk mencatat nama emailpassword/sandi dan jawaban pertanyaan yang dipilih,  sebab nanti PASTI LUPA !!!)
(sebagai ganti kertas, tulis saja pada MsWord)

Email 1
Pada tampilan Google, --->> tulis/pilih gmail  --->> pilih buat akun (create account)  ---->>
isilah daftar isian
Demikian seterusnya, sampai selesai. Sebelumnya anda diminta setuju dengan persyaratannya.
Setuju saja, karena isinya hanya menyangkut teknis karya intelektual,
Dan yang penting anda  tidak perlu bayar alias gratis
* * * * * * * * *
Membuat blog
Peringatan !!!!
Selalu menampilkan tampilan Google yang resmi.
Dan pilih daftar teratas atau nomor dua dari atas untuk menghindari jebakan situs yang tidak resmi.
Pada tampilan Google,
tulis blogger  -->> Pilih tampilan teratas atau nomor dua  --> create a blogger -->> dst.
(jangan lupa mencatat nama judul blog , nama alamat (http) dll dikertas atau di MsWord)
Setelah anda menulis entry baru, jangan lupa tekan simpan/save now)
Pada setiap entri baru, tulislah pada label (kanan bawah) beberapa kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. Kata kunci ini akan digunakan Google untuk mempercepat pencarian blog ini.
Untuk sementara, simpan (saved) saja, jangan terbitkan entri dulu sebelum anda yakin pada isinya.
Setelah keluar, biasanya masih sulit untuk dicoba browsing.
Biasanya setelah dua atau tiga hari blogger baru bisa diakses. 
Untuk membacanya/edit ulangi langkah diatas:
Pada tampilan Google -->> tulis blogger --> pilih daftar teratas/nomor dua -->> create blogger -->> tulis email dan password --> maka akan tampil blog yang dibuat berdasar email ini.
Untuk melihat entri , pilih edit entri saja, dan pilih entri anda
Ada pertanyaan ?







0015 masih dalam proses editing

0016 masih dalam proses editing

0017 masih dalam proses editing

0018 masih dalam proses editing

0019 masih dalam proses editing

0020 masih dalam proses editing

0021 masih dalam proses editing

0022 masih dalam proses editing

0023 masih dalam proses editing

0024 masih dalam proses editing

0025 masih dalam proses editing

0026 masih dalam proses editing

0027 masih dalam proses editing

0028 masih dalam proses editing

0029 masih dalam proses editing

0030 masih dalam proses editing

0031 masih dalam proses editing

0032 KI NARTO SABDO

Kangge nggampilaken lan ngirangi  wekdal kangge  ‘proses browsing’
Puniko alamat ingkang bade dipun unduh (download)
Alamat kasusun kanti mendet ‘referensi’ saking Prabuwayang
Langkung lengkap yen panjenengan klik

MAHABHARATA
A. Leluhur Pandawa-Kurawa
1.    Resi Manumanasa
3.     Narasoma
B. Banjaran
1.    BANJARAN BISMA
 2.    BANJARAN KARNA

4.    BANJARAN BIMA (KOLEKSI SANTOSO)  (ISI  password dulu)
 5.    BANJARAN ARJUNA I
 6.    BANJARAN ARJUNA II
 7.    BANJARAN GATOTKACA (KOLEKSI SANTOSO)  (isi sandi / password dulu)
8.  BANJARAN DORNA
9.  Kumbayana

C. Sebelum Bharatayudha

2.    Bale Golo-Golo
        No 1, 2,  5, 6, 8
        No 3, 4,  7
3.    Pandawa Dadu
4.    Pandawa Ngenger
1-3  
4-6   
7-9  
10-12 
13-15 

5.    Babad Wanamarta
6.    Babad Wanamarta (Live)   (tak bisa diakses)
7.    Wiratha Parwa
8.    Sesaji Rajasuya   (isi sandi / password dulu)
9.    Pandawa Gubah
11.  Pandawa Reco  (password)
12.  Pandawa Sapta  (password)
18.  Bima Suci

19.  Bimo Gugah  (password)
20.  Dewa Ruci
21.    Lahire Gatotkaca
23.   Gatutkaca nagih janji
26.    Banuwati Janji
27b.   Sayembara menthang langkap
28b.    Alap alap Setyo Boma
29.    Kresna Kembang (Alap-alap Rukmini)(mungkin agak mleyat-mleyot)
31.    Udawa Sayembara
32.    Kangsa Adu Jago (password)
33a.   Udawa Sayembara
 33b. Udawa Sayembara (koleksi Santoso)  (password)
35.  Suteja Takon Bapa (password)
36.  Alap-alapan Larasati     (password)
39.  Taman Maerokoco  (password)
40.  Mbangun Candi Sapto Renggo  (password)
42.    Cokro Ningrat   (Wahyu Cakraningrat)
43.    Bambang Partodewo
44.    Resi Mayangkara
45.   Semar Kuning
46.   Semar Maneges  (Password)
47. Semar Lakon   (password)
48.   Sudamala
49.  Sudamala (lengkap)
50.  Bambang Partodewo (Live)  (password)
51. Arjunapati   (password)
52.  Kalimataya   (password)
53. Prabu Dewa Amral  (password)
54.  Begawan Tunggul Wulung  (password)
55.   Wahyu Mandera Retna    (password)
http://www.4shared.com/dir/36792745/c67c9f04/Wahyu_Mandera_Retna.html
56.   Goro-Gor0 1
57.   Goro-Goro 2
58.    Goro-goro WO 
60.  Semar mbarang jantur
61.   Sayembara Menthang langkap
62.   Pandawa Ngenger
63.   Pandawa Puruhito
64.   Bima sakti
65.   Kresna kembang (alap2an Rukmini)
66.   Rama Nitis
66.  Gatutkaca Sungging

D. Bharatayudha
1.    Pandawa Boyong
4.    Sombo Juwing
5.   Kresna Gugah (in Mediafire format)

6. Kresna Duta (Singa Barong) 
atau


7.    Abimanyu Gugur

E. Setelah Bharatayudha

2.    Anoman Swargo

RAMAYANA
1.    SUMANTRI_NGENGER
2.    SASTRO_JENDROYUNINGRAT (Alap2 Sukesi)
http://www.4shared.com/dir/17566572/d419204e/Sastro_Jendroyuningrat.html
3.    Dasamuka Lahir (Sastrojendroyuningrat)
4.    RAMAYANA 1  (RAMA TUNDUNG)
5.  Anoman  obong
6.   Rama Tambak
7.    Kumbakarna Lena        
8.    Dasamuka lena



KI NARTOSABDHO