Selasa, 03 Mei 2011

0001 Atur Pambuka

free counters

Jakarta 4 Mei  2011.
Adik-adik, Mas/Kakang & Mbak/Yu, Bapak & Ibu, Pak Lik & Bulik, Pak Puh & Bu Puh, Mbah/Eyang Kakung & Mbah/Eyang Putri.
Budaya wayang utaminipun wayang kulit (ringgit wacucal) puniko sampun dados kagunganipun sadaya bangsa ing saindenging bumi.
PBB (UNESCO) sampun anetepaken bilih budaya wayang  saestu dados budaya Nusantara.
Kita, ingkang amarisi budaya punika, malah kathah ingkang mboten mangertosi bab puniko.
..
Situs PrabuWayang puniko sampun monumental. Dados pandom paraning sok sintena ingkang kapengin anyumerepi kabudayan Jawi, utaminipun ringgit. Pangripto matur gunging panuwun dateng panjenenganipun Mas Pranowo Budi Sulistyo,Mas Edy Listanto lan sanesipun ingkang amurwani lan angembani blog kasebat..
Blog  Sejuta Wayang mendet referensi saking blog Prabuwayang lan ugi saking blog sanesipun,upaminipun jamansemana.blogspot.com/. mugi mboten ndadosaken kirang renaning penggalih, jer tujuanipun sami, nguri-uri lan ambiwaraken kabudayan Jawi ing saindenging bumi.
Sejuta wayang  mugi saged dados bokor ingkang saged nampi alamat sejuta file cariyos wayang
Yen satunggal lampahan ringgit ngantos 30 file utawi langkung, mboten wande sejuta file puniko saged kadumugen, candakipun, sejuta lampahan ugi bade kaleksanan ing tembe wingkingipun.
Budaya wayang mboten namung kados ingkang katingal utawi ingkang kamirengaken ing radio/kaset kemawon, nanging ugi wonten gandeng cenengipun kaliyan uba rampe ingkang kabetahaken, upaminipun:
1. industri gamelan / gangsa. Sarancak gangsa ingkang sae, saged langkung  Rp. 1 milyar reginipun.
2. industri tatah/sungging wayang kulit. Satunggal wayang saged atusan ewu rupiah reginipun.
3. industri topeng lan ageman/asesoris wayang
4. industri tari
5. industri wiraswara/sinden   lsp.
Kaleresan pangripta punika tiyang Jawi (Timur). Ing saderengipun ugi mboten saged basa krama(madyo/inggil). Enggal sekedik nyinaoni basa Jawi.. Caranipun: langganan majalah Jaya Baya lan Panyebar Semangat ingkang kasebaraken ing tlatah Jawa Timur.. Saking ngriku angsal tembung lan ukara basa Jawi utawi basa krama
Maos blog PrabuWayang ingkang sae puniko lajeng kadereng kapingin ndamel blog piyambak, ingkang tujuanipun ugi tumut nguri-uri lang angrembaka budaya wayang.
Kangge anggampilaken para 'browser' anggenipun angunduh/download, kulo aturi mriksani / maos cara-cara ingkang sampun kulo cak-aken naliko angunduh 'file' puniko.
Kagem panjenengan ingkang kagungan kaset lami ugi wonten caranipun ngresiki kaset ingkang sampun kotor/jamuren.
Menawi sampun kagungan blog, panjenengan saged angunggah/upload isining kaset lami puniko. Tamtu ing mangkenipun katah ingkang angunduh.
Ing ngriki ugi kaserat alamat wayang ingkang bade kakersakkaken.  Alamat puniko namung anggampilaken angunduh, saengga cepet sarta angirangi prabeyo kangge angunduh/download.
Sadaya ingkang kulo aturaken puniko saged kaumpamekaken pasinaon ingkang tanpa beya.alias gratis.
Monggo kula aturi angunduh/download alamat ingkang kakersakkaken kanti gratis lan bebas beaya.
File ingkang dipun 'password' kulo aturi  mbikak piyambak.
Ingkang kersa maringi alamat ingkang dereng wonten ing mriki, kulo aturaken matur nuwun ing saderengipun.
Alamat puniko sasampunipun kulo teliti, anunten kulo sisipaken ing blog puniko.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bab donatur (Yen mboten perlu, bab puniko saged dipun langkungi kemawon)
Ing Indonesia (Nuswantara) , anampi sumbangan puniko dereng dados budaya masyarakat umum.
Dene ing manca nagari, karya tulis angsal pahargyan arupi sumbangan (donatur).
Tamtu kemawon Karya tulis puniko ingkang maedahi kangge bebrayan ageng (masyarakat)
Gandeng saking puniko, sampun dados kuciwaning penggalih yen pangripto ugi ambikak bokor donatur kangge sumbangan puniko.
Sok sintena kemawon ingkang kersa nambah isining bokor puniko, bade kaserat ing daftar donatur, lan pangripto angaturi genging panuwun.
Sanadyan mbokmenawi puniko saru ing wawasan, nanging sarutama, (nami panah Arjuna ingkang saged mblejedi/ angudari angkaraning Batari Durgo)
Sanadyan sampun dipun teliti kanti njinggleng rinten dalu, tamtu pandameling blog puniko taksih katah kekiranganipun. Ugi kathah kalepatan ingkang mboten kasengaja awit saking kiranging pangertosan pangripto. Saking puniko, pangripto nampi kritik lan saran saking panjenengan sadaya. Kritik awon bade dipun tampi, punopo malih kritik ingkang sae, inggih puniko ingkang saged nambah wawasan lan murakabi dateng kita sadaya.
Nuwun.

0002. Bab donatur (Yen mboten perlu, bab puniko saged dipun langkungi kemawon).

Ing Indonesia  , anampi sumbangan puniko dereng dados budaya masyarakat umum.
Dene ing manca nagari, karya tulis angsal pahargyan arupi sumbangan (donatur).
Tamtu kemawon Karya tulis puniko ingkang maedahi kangge bebrayan ageng (masyarakat)
Gandeng saking puniko, sampun dados kuciwaning penggalih yen pangripto ugi ambikak bokor donatur kangge sumbangan puniko.
Sok sintena kemawon ingkang kersa nambah isining bokor puniko, bade kaserat ing daftar donatur, lan pangripto angaturi genging panuwun.
Sanadyan mbokmenawi puniko saru ing wawasan, nanging sarutama, (nami panah Arjuna ingkang saged mblejedi/ angudari angkaraning Batari Durgo)
Nuwun.

Bokor donatur
Mugi kakintunaken dateng Rekening BNI
No Rek : 0153334267  a/n  moedjiati
(moedjiati puniko ibunipun lare-lare kulo)

Nomor    Keterangan
1. 
2.
3.
4.
5.

0003. DAP (Dowload Accelleration Plus) free PRASARANA UTAMA untuk download


Peringatan !!!!
Selalu menampilkan tampilan Google yang resmi.
Dan pilih daftar teratas atau nomor dua dari atas untuk menghindari jebakan situs yang tidak resmi.
+++++++++++++++++++++++++++++
Perhatian: download menggunakan Google Chrom dapat langsung 8 file sekaligus dengan kecepatan download masing2 file  sekitar 15 KB/s. 
+++++++++++++++++++++++++++++
Speedbit dowloader adalah free software resmi yang dapat didownload kapan saja.
Untuk download file, anda perlu menginstall software ini.
Install lama, kadang-kadang ada sedikit error. Bila ini terjadi, maka sebaiknya anda install versi terbaru.
Untuk itu, software lama dihapus dulu.
caranya ??????

HAPUS  SPEEDBIT DOWNLOADER  ( Pada Windows 7 )
 1. Click  START
 2. Click  CONTROL PANEL
 3. Click  Programs
 4. Pada  Programs and Features,  pilih Uninstall a program
Tampil tulisan  Uninstall or change a program
Pilih  Download Accelerator Plus (DAP) dan click 2 kali.
Tampil tulisan   We are here to help !
Dan  dikiri bawah ada tulisan  Continue Uninstall.
 1. Click pada  Continue Uninstall
Tampil tulisan  Select Uninstall Method
Dibawahnya  ada titik  pada Automatic, yang berarti akan dilakukan proses uninstall secara otomatis.
 1. Click   Next
 2. Click   Finish
Kemudian tampil pesan dari   Speedbit. Lewati saja. (atau click X)
 1. Tampil  tulisan  Remove Shared Component
Click  No to All
Terjadi proses penghapusan  dengan Performe Uninstall.
Tunggu sampai proses selesai. (Sampai baris terisi penuh )
 1. Click  OK  pada  tampilan  tulisan Uninstal.
Computer di boot ulang.
Setelah hidup lagi,  ubah tanggal  di computer (dimundurkan), misalnya tanggal 20 januari 2011, ganti dengan tanggal  5 Januari 2011.
 • * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Install DAP  baru
1.       Masuk pada Google, Tulis DAP, dan click.
2.       Pilih Download Accelerator Plus (DAP)
3.       Pilih Download Free
4.       Pada tampilan Brothersoft pilih (click) Download Now
5.       Pada tampilan berikutnya Pilih  (Click) Save.
6.       Pilih folder di D atau E atau yang lain, dan click
7.       Tunggu  proses  download ( agak lama, beberapa menit  )
 • * * * * * * * * * * * * *
Mengaktifkan DAP
 • * * * * * * * * * * * * *
 • 1.  Click dap95_bros  pada folder tempat merekamnya tadi
 • 2. Click  Next  pada Download Accelerator Plus (yang sudah dipilihi
 • Full Installation
 • Install DAP
 • Make DAP . . .
 • Enable Unsp. . .
3. Click I Accept pada license Agreement
4. Click Next pada Free SpeedBit Downloader
5 . Click Next pada Choose language
Tunggu  proses  Install .
6.  Pilih Free Version , dan click Next
7. Tulis email anda pada Become SpeedBits Registered User
8. kemudian click Next
9. Pilih  keduanya (SpeedBit Video Acc. . .  dan
                                 SpeedUpMyPC2010
     Kemudian click Next
Tunggu proses sebentar beberapa menit  ( 2 menit)
Proses selesai,  click Finish

DAP installation completed. Your downloads just got faster

Selesai
Ada tambahan untuk Speedbit Video Accelerator untuk memasukkan systemnya ke computer
Click Yes
Kemudian Next à I accept  à Next  à Next
Pada tampilan berikutnya, pilih SpeedBit Video Accelerator (Free version)
(Jangan pilih SpeedBit Video Accelerator Premium karena harus bayar uang)
Kemudian Next
Click Finish  untuk mengakhiri.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Catatan
Speedbit ini setelah  digunakan terus menerus (lebih dari 10 G byte) biasanya mulai dikurangi, artinya jika sebelumnya bisa sekaligus download 4 file, kemudian menjadi hanya 3 file saja,  selanjutnya 2 file saja, dan akhirnya hanya 1 file saja setiap kali download.
 •  *       **  *
Ada pertanyaan ?

0004. Install Winamp , software untuk audio dan video.


Peringatan !!!!
Selalu menampilkan tampilan Google yang resmi.
Dan pilih daftar teratas atau nomor dua dari atas untuk menghindari jebakan situs yang tidak resmi.
Winamp adalah software untuk menjalankan  audio dan video file.
Jika pada komputer anda sudah terinstall winamp, maka lewati saja bab ini.

Untuk install winamp, anda perlu membuka browser Google.
Tulis winamp, maka dibaris atas (sekarang tgl 13 April 2011) akan tampil daftar alamat seperti dibawah ini.
(anda boleh mencoba atau langsung  klik saja <title> dibawah ini, kemudian klik link yang ditampilkan dibawahnya.
Ini adalah situs resmi dan bukan aspal.
Setelah tampil , maka klik saja FREE DOWNLOAD
Tunggu sebentar, sampai tampilan save, dan klik save
 Tunggu sampai download complete.
Kemudian klik hasilnya pada folder tersebut. atau langsung klik pada folder DAP.

Ada pertanyaan ?
tulis saja ke email:  mintorogo.pribadi@gmail.com


<title>Download Winamp Media Player - Free MP3, Video, and Music ...

 - [ Terjemahkan laman ini ]
Download the free customizable Winamp media player that plays mp3 + other audio files, video files, mp4 + ipod video files, syncs your iPod, subscribes to ...
www.winamp.com/media-player/

0005. SpeedBit Video Accelerator free


Peringatan !!!!
Selalu menampilkan tampilan Google yang resmi.
Dan pilih daftar teratas atau nomor dua dari atas untuk menghindari jebakan situs yang tidak resmi.

Setelah anda memiliki DAP (Download Acelerator Plus) maka anda perlu mendownload SpeedBit Video Accelerator..
Software ini digunakan untuk mempercepat tampilan video dsri internet.
Anda dapat menikmati tayangan wayang kulit/orang langsung dari Youtube dengan lebih baik setelah software tersebut diinstall..
Caranya:
Tampilkan Google --> tulis  download SpeedBit Video Accelerator -->pilih daftar teratas -->>
pilih Free Video Accelerator for YouTube  3.2 -->> click download
-->> simpan(save) pada folder anda -->> Tunggu sampai proses selesai.
Setelah selesai click software ini pada folder tersebut. Maka software telah terinstall.

Atau klik tulisan dibawah ini, kemudian klik linknya.

Ada pertanyaan ?
Tulis ke email : mintorogo.pribadi@gmail.com

Get Free Video Accelerator for YouTube today and speed up the world of internet videos. Download. SpeedBit Video Accelerator Premium: ...
www.videoaccelerator.com/download/

Download SpeedBit Video Accelerator - Watch web videos smoothly ...

 - [ Terjemahkan laman ini ]

0006. YouTube Downloader free

 Peringatan !!!!
Selalu menampilkan tampilan Google yang resmi.
Dan pilih daftar teratas atau nomor dua dari atas untuk menghindari jebakan situs yang tidak resmi.

Untuk mendownload file YouTube, anda harus install YouTube Downloader
Caranya:
Tampilkan Google
Tulis YouTube Downloader  -->> pilih daftar teratas.
Tampilannya seperti ini: (hanya sebagian saja, tidak ditampilkan secara utuh)
1. click DOWNLOAD NOV pada kotak disebelah kanan. Tunggu sebentar . . . .
2. Pada tampilan berikutnya, click DOWNLOAD NOV pada kotak disebelah bawah.
dan selanjutnya ikuti petunjuk disitu.

Atau klik dibawah ini, dilanjutkan link dibawahnya

YouTube Downloader. Free Download Videos or MP3 From YouTube ...

 - [ Terjemahkan laman ini ]
YouTube Downloader is The Software Which is One Of The Easiest Ways To Capture Videos You Like From Any Video Site and Save Them in Suitable Formats on Your ...
www.youtubedownloader.org/
Latest Version: 2.7.2
Size: 4.4 MB
Released: April 8, 2011
Licence: Freeware
Trial period: Unlimited
Supported Sites
F.A.Q.
Help
Download Sites
Report a Problem

Share |

Guaranteed
BienneSoft guarantees that YouTube Downloader is 100% CLEAN, which means it does not contain any form of malware, including but not limited to: spyware, viruses, trojans and backdoors.YouTube Downloader
Software to download and convert YouTube video.

 What is YouTube Downloader?
YouTube Downloader is software that allows you to download videos from YouTube, Facebook, Google Video, Yahoo Video, and many others and convert them to other video formats.
The program is easy to use, just specify the URL for the video you want to download and click the Ok button!
It also allows you to convert downloaded videos for Ipod, Iphone, PSP, Cell Phone, Windows Media, XVid and MP3.
You can use YouTube Downloader to download the videos of your choice from home, at the office or in school.
Download YouTube Downloader now and get started downloading your favorite videos from YouTube.
Enjoy!
Download YouTube Downloader from CNET Download.com!


YouTube Downloader is FREE!
You may use it as long as you wish, with no registration required.

Tampilan berikutnya:

YouTube Downloader

0007. FORMAT FACTORY free software untuk merubah jadi AVI., MP3, dll.

 Peringatan !!!!
Selalu menampilkan tampilan Google yang resmi.
Dan pilih daftar teratas atau nomor dua dari atas untuk menghindari jebakan situs yang tidak resmi.

Format download video umumnya berbentuk MP4.
Format ini bisa dijalankan di komputer, tetapi  sering tak jalan pada CD/DVD player.
Karenanya format ini harus dirubah dalam format .AVI yang bisa dijalankan di CD/DVD player.
Download FormatFactory dibawah ini.
Klik tulisan dibawah ini, kemudian klik link dibawahnya.
dan pilh download dstnya.

Ada pertanyaan ?
Tulis ke email : mintorogo.pribadi@gmail.com


Format Factory is a multifunctional media converter. Provides functions below: All to MP4/3GP/MPG/AVI/WMV/FLV/SWF. All to MP3/WMA/AMR/OGG/AAC/WAV. ...
www.formatoz.com

Format Factory - Free media file format converter

 - [ Terjemahkan laman ini ]